Polityka prywatności

I. WPROWADZENIE

Serwis fundacjatris.pl jest własnoścą Towarzystwa na rzecz Rozwoju i Inicjatyw Społecznych – pozarządowej organizacji non-profit, realizującej cele przewidziane w jej statucie.

Fundacja Towarzystwo na rzecz Rozwoju i Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków (zwane dalej TRIS lub Administratorem), wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza TRIS, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

II. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TRIS

TRIS zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z: 

1. utrzymywaniem stałego kontaktu z TRIS w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych) lub nowych publikacjach a także możliwościach wspierania działalności TRIS,
2. prowadzonymi akcjami społecznymi (zbieraniem podpisów pod inicjatywami społecznymi, projektami aktów prawnych, petycjami etc.),
3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych,
4. organizacją wydarzeń, debat, seminariów, konferencji,
5. udostępnianiem publikacji TRIS,
6. wsparciem działalności TRIS przez darczyńców,
7. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w TRIS,
8. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych TRIS (używanie plików cookies).

III. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ TRIS

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: 

1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi TRIS, w tym m.in. dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz TRIS.

IV. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TRIS

1. Jeśli otrzymują Państwo od TRIS zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

Dotyczy to w szczególności osób, które zapisały się do listy emailingowej, osób komunikujących się z TRIS przez portale społecznościowe (np. facebook, twitter, youtube), a także osób, których dane zostały pozyskane przez TRIS z publicznie dostępnych źródeł.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych TRIS, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, petycjach, wydarzeniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności  TRISart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z TRIS w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

2. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (petycje, kampanie, akcje) organizowane przez TRIS.

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres TRIS bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez TRIS w celu poparcia akcji, petycji lub kampanii organizowanej przez TRIS.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przetwarzania danych osobowych
informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebiegu i powiązanych z nią działaniachart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej
okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej i  powiązanych z nią działaniach, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych TRIS, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, petycjach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych), a także możliwościach wspierania działalności TRIS.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z TRIS w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie lub dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

3. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez TRIS.

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez TRIS.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przetwarzania danych osobowych
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowejart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie lub dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

4. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez TRIS.

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub popularnonaukowej organizowanej przez TRIS np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udziału jako słuchacz w konferencji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przetwarzania danych osobowych
informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub popularnonaukowejart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym
okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych TRIS, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności TRISart. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z TRIS w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie lub dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

5. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez TRIS

Dotyczy osób fizycznych, którym TRIS udostępnia bezpłatne publikacje, książki, raporty, biuletyny, broszury, analizy, stanowiska wydawane przez TRIS.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przetwarzania danych osobowych
realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówieniaart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

6. Jeżeli wspierają Państwo działalność TRIS dobrowolnymi darowiznami

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe TRIS wskazane na stronach internetowych bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności internetowych (np. TPay.com)

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przetwarzania danych osobowych
zarządzanie wpłatami od darczyńcówart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres realizacji darowizny
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej i/lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcieart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiokres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
informowanie o realizacji celów statutowych TRIS, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia TRISart. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z TRIS w związku z jego celami statutowymi
Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

7. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych TRIS

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez TRIS lub współadministrowane przez TRIS używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny,

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Administrator nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

V. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ TRIS

W związku z przetwarzaniem przez TRIS Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
a) prawa do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; należy jednak pamiętać, że TRIS nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne, o czym szerzej w pkt IV niniejszej Polityki;
b) prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez TRIS (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych TRIS, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez TRIS, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie oraz wysyłanie publikacji TRIS); w takim przypadku, TRIS nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń TRIS;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, TRIS jako Administrator umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: kontakt@fundacjatris.pl lub drogą pocztową: ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VI. PODEJMOWANIE WOBEC PAŃSTWA DANYCH ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI (BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

VII. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

TRIS stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przetwarzanych w TRIS zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
1. członkowie organów statutowych TRIS

2. pracownicy i współpracownicy TRIS upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych decyzją zarządu TRIS;

3. podmioty, którym TRIS powierzyło przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz TRIS usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze.

TRIS może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez TRIS działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. Przekazanie danych następuje wówczas z dochowaniem wobec Państwa obowiązku informacyjnego.

VIII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze zasadę przejrzystości, Administrator będzie regularnie dokonywał przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie internetowej.